Šta su to ugljenične farme?

Ugljenične farme

Iako se ljude poljoprivredom bave vekovima, i dalje nisu otkrili sve načine na koje mogu poboljšati proces proizvodnje biljnih vrsta. 

Jedna od novina u poljoprivredi poslednjih godina jeste i pojava ugljeničnih farmi. Fokus ovakvih farmi jeste praćenje nivou ugljenika vezanog za zemljište. Najveći benefit ovakvih farmi jeste njihov uticaj na klimatse promene.

Kako poljoprivreda velikim delom zavisi od klime i klimatskih promena, važno je preduzeti sve neophodne korake da se ovaj odnos poboljša. Kako klimatske promene utiču na poljoprivredu, tako i poljoprivreda utiče na klimatske promene. 

Iako je ovaj model još uvek u razvoju na našim krajevima, očekuje se da će uskoro zaživeti ugljnične farme i u Srbiji. 

Ugljenične farme – osnove

Ova metoda uzgajanja voća i povrća je novijeg datuma i još uvek nije dostigla svoj vrhunac. Svrha ovakovoj uzoja biljaka jeste da se ugljenik izdvoji. 

Izvajanjem ugljenika u zemljištu, vegetaciji i drvnoj biomasi postižu se značajne napreci vezani za klimatske promene. Kako se ovim procesom smanjuje koncentracija ugljen-dioksida u atmosferi, zemljište postaje mnogo plodnije i produktivnije. 

Na ovaj način, ponovo se bogati osiromašeno zeljište i stvaraju se adekvatni uslovi za uzgoj useva i za stočarstvo. 

Pored ovoga, ugljenične farme utiču i na procese skladištenja vode. Kao rezultat boljeg skladištenja vode, dobija se povećan biodiverzitet. Ne samo to, već se dobijaju i određeni benefiti vezani za ekosistem. Samo neki od primera su kontrola erozije i oprašivanje.

Ono što je posebno zanimljivo za ugljenične farme jeste činjenica da su one pogodne i za farme srednje veličine, pa čak i za one manje. Njihovo održavaje nije složeno i, najvažnije od svega, ne košta previše. 

Pregledajte našu ponudu poljoprivredne mehanizacije

Ugljenične farme – procesi

Kombinacijom različitih procesa nasjtaju farme koje nazivamo ugljeničim. Fokus svih ovih procesa je poboljšanje organske materije i poboljšanje strukture zemljišta. 

Na primer, veliki je fokus na tome da se proizvodi ne prerađuju. Ukoliko je prerađivanje neophodno, savetuje se da se ono svede na minimum. 

Takođe,  ohrabruje se upotreba pokrovnih useva. Pokrovni usevi su oni usevi kojima se zasejava zemljište van sezone. Ukoliko je zemljište ostavljeno bez useva, postaje sklono eroziji i brzo se gubi organska materija. 

S druge strane, pokrovni useevi pomažu da se loši ishodi spreče. Ne samo to, već oni imaju i druge benefite, kao što je obezbeđivanje azota, očuvanje zemljišne vlage, suzbijanje korova i smanjenje rizika od bolesti i insekata. 

Upotreba životnjiskog đubriva i komposta još jedan je proces koji čini ugljenične farme tako kvalitetnim. Ove vrste đubriva bogate su organskom masom, što ih čini idealnim za obogaćivanje i poboljšanjje zemljišta. 

Prosečno domaćinstvo proizvodi veoma velike količine organskog otpada. Samo ovaj otpad dovoljan je da se napravi idealan kompost za svaku vrstu zemljišta. Posle košenja trave sakupljanja lišća, baza za kompost će već biti tu. 

Sadnja drveća, žbunja i trave su takođe bitni procesi na ugljeničnim farmama. Pored svega ovoga, tu je i uklanjanje neautohtonih biljaka. Biljke koje nisu sa naših prostora mogu negativno da utiču na zemljište. Kao rezultat, očekuje se i erozija, koja onda loše utiče na kvalitet vode. 

Još neke bitne prakse jesu obnavljanje močvara i potoka, kao i propisano paljenje i uklanjanje biomase iz šuma. 

Čak i samo neke od ovih praksi biće dovoljne da svaku farmu učine kvalitetnijom i produktivinijom. Ipak, najbolje je sprovesti što više ovakvih promena kako bi se kvalitet zemljišta podigao na najviši mogući nivo. 

Prednosti ugljeničnih farmi

Ove farme svoju popularnost duuju dugačkom spisku prednosti koje nose. Najveći razlog zašto se preporučuju je upravo njihov uticaj na životnu sredinu. Zemljište vrhunskog kvaliteta idealno je za uzgoj biljnih vrsta visoke vrednosti. 

One mogu uticati na klimatske promene veoma pozitivno samim tim što se ugljenik odvaja. Ugljenične farme deluju i na globalnom i na lokalnom nivou. Veći broj ovakvih farmi može znatno poboljšati i lokalnu ekonomiju. 

Ne samo da je dobra za životnu sredinu, već je jedna prosečna ugljenična farma i isplativa. Ukoliko sve prođe kako treba, ovakve farme mogu i da povećaju prinose.

Uvođenjem procesa koji odlikuju ugljenične farme stvaraju se optimalni uslovi za rast i razvoj domaćih vrsta biljaka i životinja. 

Na kraju, jedna od važnih prednosti ovih farmi jeste i činjenica da stvaraju nova radna mesta. Ovo je izuzetno bitan faktor za ruralna područja. Kako je neophodno uključiti veću radnu snagu da bi se svi procesi sproveli i obavili na vreme, zapošljavanje radnika biće obavezan deo upravljanja farmom. 

Zbog svojih mnogobrojnih prednosti, ugljenične farme postaju sve popularnije u svetu. S obzirom na to da mnogo donose, a ne oduzimaju previše vremena ili novca, o ovim farmama se sve više govori. 

Uz malo truda, moguće je upravljati jednom izuzetnom ugljeničnom farmom i poboljšati, ne samo poslovanje farme, već i povoljno uticati na životnu sredinu.

Facebook
Twitter
LinkedIn