NOVOSTI

Odabir i Podešavanje Sejalica Za Siguran Rod

Odabir i podešavanje sejalica za siguran rod

Sejalice – pojam i podela

Dobra obrada zemljišta je glavni preduslov za lakše i uspešnije nicanje useva. Te predradnje obavljaju poljoprivredne mašine pod nazivom setvospremači.

Sejalice su priključne mašine koje omogućavaju postavljanje semena u  zemlju uz optimalne uslove za rast i razvoj biljke i time ispunjavaju preduslov za postizanje što većih prinosa po jedinici površine.

Razlikujemo sledeće tipove sejalica:

 • Sejalice za setvu strnih žita.

Prema vučnoj snazi se dele na: zaprežne, ručne i traktorske sejalice.

Prema konstrukciju mogu biti: mehaničke, mehaničko-pneumatske i pneumatske.

Prema prikopčavanju na traktor mogu biti: nošene i vučene sejalice.

 • Sejalice za setvu kukuruza i širokorednih kultura.

Ovo su preciznije sejalice kojima se seju semena različitih oblika i dimenzija. Njima se seju: kukuruz, pasulj, soja, suncokret itd. Kombinacijama međurednog rastojanja i razmaka zrna u redu postiže se optimalan raspored biljaka.

Odabir sejalice

Prilikom odabira sejalice neophodno je dobro se informisati o svim njenim karakteristikama.

Dobra sejalica, osim zadovoljavanja potrebe za setvom željene kulture, treba da obezbedi:

 • Ujednačenu dubinu setve,
 • Ravnomerno raspoređivanje po površini i postizanje određenog broja biljaka po jedinici površine,
 • Setvu određene količine semena po jedinici površine,
 • Obavljanje setve u optimalnom agrotehničkom roku,
 • Minimalno oštećenje semena prilikom setve (do 1%),
 • Prilagođavanje mikroreljefu zemljišta,
 • Mogućnost korišćenja za setvu više vrsta biljaka,
 • Mogućnost da se sa setvom istovremeno obavlja i đubrenje i zaštita, 
 • Lako i brzo podešavanje razmaka redova, dubine setve i razmaka semena u redovima kod širokorednih kultura i sl.

Priprema zemljišta za setvu

Priprema zemljišta za setvu predstavlja veoma važan aspekt njene uspešnosti. Ovde se pre svega misli na kultivaciju koja omogućava ujednačenu vlažnost zemljišta u obradivom sloju i smanjivanje isparavanja, što je preduslov za ravnomerno nicanje useva.

Ukoliko se pre setve ne obavi nivelacija i obrada zemljišta, postoji rizik i da će korov masovno rasti i biti aktivni potrošač vlage iz tla. U tom slučaju je neophodno zemljište tretirati herbicidima i to 10 dana pre setve, kao i u intervalima nakon setve, a pre nicanja useva.

Podešavanje sejalica pre setve 

 • Pozicioniranje sejalice

Jedna od grešaka koje često prave uzgajivači je pogrešno pozicioniranje sejalice u odnosu na površinu zemljišta. Pozicioniranje mora biti strogo paralelno sa tlom, tako da je sila vuče sejalice strogo paralelna sa tlom. Sekcije i mašina za setvu moraju imati strogo paralelno kretanje, poštujući tako tačno postavljenu dubinu setve.

Često tlo ulazi u setveni kanal sve dok seme ne padne. To se dešava kada je sejalica nepravilno postavljena, povučena nadole i kada se otvori kanal, seme pada istovremeno sa suvim tlom. Ako sekcija ide paralelno, seme će prvo pasti, moći će da se integriše u vlažno tlo, a suvo zemljište više nije ograničavajući faktor.

Pritisak na deo za sejanje

U većini slučajeva sejalice se ne podešavaju i pritisak ostaje isti iz godine u godinu.

Sejalica se mora podešavati ne samo iz godine u godinu, već čak i sa jednog polja na drugo. Pritisak na sejalice, uzimajući u obzir da je zemljište rastresito i sa dovoljnom vlagom, mora se smanjiti na minimum. Stvarna težina sejalice, u uslovima dobre vlažnosti i rastresitog tla, dovoljna je za ravnomernu setvu i na preporučenoj dubini.

Dodatni pritisak po sekciji dovodi do sabijanja tla direktno u području redova, što je potpuno beskorisno, potrebna je veća sila traktora za vuču sejačice, odnosno veća potrošnja goriva. Pritisak praktično dovodi do nemogućnosti setve u vlažnijim uslovima. Tako neki poljoprivrednici tvrde da ne mogu obaviti pravu setvu, čak i ako je sejačica moderna.  

Preporuka poljoprivrednicima je da u potpunosti smanje sav pritisak na deonicu za obavljanje setve u uslovima sezone. Odsečni deo, zbog sopstvene težine, efikasno će ugraditi seme u zemlju. Ako sejalica poštuje podešenu dubinu setve, to znači da je pritisak za to polje dobar.

Podešavanje dubine setve

Svrha je obezbediti semenu vlažno tlo oko njega. Optimalna dubina ugradnje je 4-5 cm, ali ako nemamo vlagu na ovom području, možemo povećati dubinu setve do 6 cm.  

Brzina setve

Čak i ako sejalice visokih performansi dozvoljavaju veću brzinu putovanja (do 15 km na sat), poljoprivrednici moraju shvatiti da nema problema sa distribucijom semena po redu, ali će dubina setve biti drugačija. Kada povećamo brzinu mašine, povećavamo verovatnoću da seme bude postavljeno ili previše plitko ili previše duboko u zemlju. Tako se na dubini setve mogu pojaviti odstupanja 1-1,5 cm, a nicanje će biti neujednačeno (razlika u nicanju semena može da dostigne nekoliko dana).

Uprkos tome što bi sejalica dozvolila kretanje većim brzinama, niža brzina obezbeđuje efikasno unošenje semena, pri čemu se preporučuje brzina 6-8 km na sat na ravnom i dobro pripremljenom terenu. Bolje je ovom brzinom sejati njive duže vreme, nego ubrzati posao.

Provera podešenosti sejalice pre setve

Nakon ubacivanja semena u sanduk, ručnim okretanjem pogonskih točkova treba proveriti da li setvena ploča povlači seme iz mase. Zatim treba proveriti da li jedan otvor na ploči povlači jedno seme ili više.

Provera podešenosti sejalice posle puštanja u rad 

Dubina setve se proverava otkopavanjem zemlje, a tako se proverava i raspored semena u redu. Tada treba proveriti i uklapanje spajanja prohoda (prilikom prvog okretanja).

„AGRO CESLA“ Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanjima vezanim za izbor i kupovinu modernih, kvalitetnih i najboljih sejalica. Pozovite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn